GMS

Reklamační řád

- Reklamační protokol.doc

- Vrácení zboží.pdf

I. Kupní smlouva


1. Objednávky na zboží a služby jsou přijímány – osobně na provozovnách prodávajícího, písemně, e-mailem, telefonicky a přes e-shop. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že kupující zaplatil již část kupní ceny nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka vrácena zpět.

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v případě opakované objednávky učiněné kupujícím, který v předchozím obchodním styku neplnil řádně své smluvní povinnosti.

2. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil.

3. Náležitosti objednávky (neplatí při jednorázové koupi zboží v provozovnách prodávajícího bez předchozí objednávky)

 • objednávka musí obsahovat tyto údaje:
 • jméno a příjmení (název firmy)
 • telefon a e-mail spojení
 • adresu pro zaslání zboží
 • adresu pro fakturaci
 • název a počet objednávaného zboží
 • způsob platby (cena zboží a balení a přeprava)
 • IČO, DIČ

Dle podmínek o ochraně osobních údajů GDPR -  Subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, o zdrojích osobních údajů, o povaze automatizovaného zpracování, o zpracovatelích, o příjemcích, případně kategoriích příjemců osobních údajů. 

II. Uzavření smlouvy

1. Návrhem  na uzavření kupní smlouvy je objednávka učiněná kupujícím. Kupní smlouva je uzavřena doručením závazného souhlasu prodávajícího s objednávkou kupujícímu. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má Kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil.  Uzavření smlouvy GMS neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem či telefonicky.

2. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně 10 let od jejího uzavření, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

3. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce.

4. Cena zboží

Informace o ceně zboží jsou prodávajícím prezentovány na internetových stránkách či v ceníku zaslaném kupujícímu. Cena zboží je sjednána uzavřením kupní smlouvy. Tyto ceny jsou závazné, s výjimkou zjevné chyby nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.

K ceně zboží se vždy připočítává DPH v aktuální zákonné sazbě. K ceně zboží se dále připočítávají náklady na balení a dopravu. Tyto náklady prodávající neúčtuje při osobním odběru zboží z provozoven.

Změna technických parametrů zboží je vyhrazena.

Kupující má možnost se před provedením objednávky a uzavřením kupní smlouvy seznámit s celkovou cenou zboží včetně DPH a nákladů na balení a dopravu zboží. Tato cena bude uvedena v objednávce a potvrzující přijetí objednávky.

Poskytování slev

Na zboží určené pro další prodej prodávající může poskytnout obchodní slevu. Další slevy pro odběratele a prodejce poskytuje prodávající po osobním jednání.

III. Platební podmínky


1, Platba v hotovosti
Kupující se zavazuje zaplatit finanční částku hotově při převzetí zboží. Platbu v hotovosti máme na všech provozovnách.

„Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“

2, Platba kartou
Platba kartou je možná na centrálním skladu v Lanškrouně a také na provozovnách v Praze a Pardubicích.

3, Platba dobírkou


4, Platba fakturou
Kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu ve lhůtě splatnosti na základě faktury vystavené prodávajícím. Rozhodným okamžikem pro fakturaci zboží je dodání zboží nebo předání zboží prvnímu dopravci. Faktura je splatná do 14 dnů od dodání zboží, eventuálně předání zboží prvnímu dopravci v případě, kdy prodávající zajišťuje i dopravu zboží.

5, Platba placením zálohy

IV. Reklamační řád


Místem pro uplatnění reklamace je GMS velkoobchod s.r.o. Nádražní 491, 563 01 Lanškroun. 

Kupující může uplatnit reklamaci osobně, nebo zasláním zboží k reklamaci přepravní službou (spediční společností, poštou apod.). V případě zaslání zboží k reklamaci touto formou je kupující povinen přiložit Reklamační formulář (Reklamacni_protokol.doc), který je součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího a je k dispozici na jeho internetových stránkách (www.gms-most.cz), jakož i na adrese sídla prodávajícího, v PDF (Reklamacni protokol.pdf)

Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu zálohu z kupní ceny v dohodnuté výši a dohodnuté době. Při platbě zálohou předem je zboží expedováno až po zaplacení zálohy v plné výši, tj. po připsání částky na účet prodávajícího nebo po doručení bankovního výpisu z bankovního účtu kupujícího či jiného potvrzení banky dokládajícího řádné zaplacení zálohy.

Při nedodržení termínu splatnosti Vám bude z neuhrazené částky účtován za každý den prodlení úrok z prodlení dle zákona.

V. Dodací podmínky

Místo a termín dodání

1. Místo dodání zboží se řídí požadavky kupujícího, termín dodání zboží se řídí požadavky kupujícího a možnostmi prodávajícího.

2. Dílčí dodávky jsou přípustné, není-li v kupní smlouvě sjednáno jinak.

3. Dodací lhůta se přiměřeně prodlužuje v případech prodlení z důvodů na straně kupujícího nebo výrobce zboží, jakož i z jiných nepředvídatelných důvodů, které prodávající nemůže ovlivnit. Nastane-li některý z uvedených důvodů, a prodávající kupujícího o této situaci přiměřeně informuje, není kupující oprávněn požadovat po prodávajícím sankce z takového prodlení.

4. Dojde-li k prodlení dodávky zboží z důvodů na straně kupujícího či dle požadavku kupujícího, je prodávající oprávněn disponovat s předmětem plnění jiným způsobem a kupujícímu dodat náhradní zboží v přiměřeně prodloužené lhůtě spolu s vyúčtováním nákladů na skladování.

5. Prodávající doporučuje, aby kupující bezprostředně při dodání zboží překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky podle přiloženého dodacího listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od dopravce převezme, je povinen poškození popsat v předávacím protokolu dopravce a tuto skutečnost dát neprodleně na vědomí prodávajícímu. Nesplnění této povinnosti má za následek zánik nároků plynoucích z vadného plnění.

 • VRÁCENÍ ZBOŽÍ
 • Nesprávné objednání
 • Stornování objednávky
 • Nepřevzetí zboží

Zboží možno vrátit po dohodě s pracovníkem odbytu, čisté a nepoškozené ve stavu, aby firmě GMS nevznikly další náklady (např. službou na vlastní náklady nebo rozvozovým autem GMS).

Ke zboží musí být zpracována a doplněna tato Návratka, která bude ke zboží přiložena (je ve formátu Excel).
Formát PDF k vytištění, doplnění a zaslání se zbožím je ke stažení zde.

Na navrácené zboží bude vystaven dobropis, který bude krátit hodnotu zboží za těchto pravidel: 

 • na koncovky a spony: -10 %  
 • na celé výrobní balení hadice a pryže: -10 % 
 • na úřez menší než je 1/2 výrobního balení hadice a pryže: -30 %
 • na úřez menší než je 1/3 výrobního balení hadice a pryže: -50 %

Vrácení zboží:
Vrácení zboží je možné dle znění §53 Občanského zákoníku a to ve lhůtě 14 dní, pokud není se zákazníkem sjednáno jinak. Při vrácení zboží je kupující povinen předložit doklad o zakoupení zboží u prodávajícího. Vrátit zakoupené zboží je možné pouze v neponičeném a kompletním obalu, včetně veškerého příslušenství. Zboží je možno vrátit pouze ve stavu, v jakém bylo zakoupeno, a nesmí vykazovat známky poškození nebo používání. Veškeré úřezy hadic a pryžových desek je možné vrátit pouze po předchozí domluvě s prodávajícím. Prodávající si vyhrazuje právo zboží z úřezu nepřijímat zpět pro jeho další neprodejnost (§53 odst.8c).

Vratka zde:

VRATKA GMS.pdf