GMS

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky jsou platné od 4.8.2021

 

I. Základní ustanovení

1.      Tyto obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kde je na jedné straně je společnost GMS Most, s.r.o., IČ: 25042548; DIČ: CZ25042548, se sídlem v Mostě, U Stadionu 841, MOST 434 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 14464 jako prodávající (dále jen"GMS Most" nebo "prodávající") a na druhé straně je kupující (dále jen "kupující").

 

2.      Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. 

 

3.      Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s GMS Most nebo s ní jinak jedná.  Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.

 

4.       Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

 

5.      Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před uzavřením kupní smlouvy upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

 

6.      Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 

7.      Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající je podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu zboží nebo služby.

 

8.      Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 
II. Kupní smlouva
1.      Objednávky na zboží a služby jsou přijímány – osobně na provozovnách prodávajícího, písemně, e-mailem, telefonicky a přes e-shop. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího nebo je přijetí objednávky potvrzeno kupujícímu prodávajícím telefonicky či má přijetí objednávky podobu vystavení faktury – daňového dokladu
na objednané zboží kupujícím, která je kupujícímu zaslána. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že kupující zaplatil již část kupní ceny nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka vrácena zpět.

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v případě opakované objednávky učiněné kupujícím, který v předchozím obchodním styku neplnil řádně své smluvní povinnosti.

2.      Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil.

3.      Náležitosti objednávky (neplatí při jednorázové koupi zboží v provozovnách prodávajícího bez předchozí objednávky) jsou následující.

Objednávka musí obsahovat tyto údaje:

jméno a příjmení
název firmy (pokud se jedná o firmu)
IČO, DIČ (pokud se jedná o firmu)
telefon a e-mail spojení
adresu pro zaslání zboží
adresu pro fakturaci
název a počet objednávaného zboží
způsob platby
(cena zboží a balení a přeprava)
Dle podmínek o ochraně osobních údajů GDPR - Subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, o zdrojích osobních údajů, o povaze automatizovaného zpracování, o zpracovatelích, o příjemcích, případně kategoriích příjemců osobních údajů. Bližší informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny v čl. V. těchto obchodních podmínek.

III. Uzavření smlouvy
1.      Návrhem na uzavření kupní smlouvy je objednávka učiněná kupujícím. Kupní smlouva je uzavřena závazným souhlasem prodávajícího s objednávkou kupujícího doručeným prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky či vystavením faktury – daňového dokladu a jeho zaslání kupujícímu. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má Kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Uzavření smlouvy GMS Most neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem či telefonicky.

2.       Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce.

3.       Cena zboží

Informace o ceně zboží jsou prodávajícím prezentovány na internetových stránkách či v ceníku zaslaném kupujícímu. Cena zboží je sjednána uzavřením kupní smlouvy. Tyto ceny jsou závazné, s výjimkou zjevné chyby nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.

K ceně zboží se vždy připočítává DPH v aktuální zákonné sazbě. K ceně zboží se dále připočítávají náklady na balení a dopravu. Tyto náklady prodávající neúčtuje při osobním odběru zboží z provozoven.

Změna technických parametrů zboží je vyhrazena.

Kupující má možnost se před provedením objednávky a uzavřením kupní smlouvy seznámit s celkovou cenou zboží včetně DPH a nákladů na balení a dopravu zboží. Tato cena bude uvedena v objednávce a v potvrzení přijetí objednávky.

4.      Platba placením zálohy

Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu zálohu z kupní ceny v dohodnuté výši a dohodnuté době. Při platbě zálohou předem je zboží expedováno až po zaplacení zálohy v plné výši, tj. po připsání částky na účet prodávajícího nebo po doručení bankovního výpisu z bankovního účtu kupujícího či jiného potvrzení banky dokládajícího řádné zaplacení zálohy.

5.      Při nedodržení termínu splatnosti bude kupujícímu z neuhrazené částky účtován
za každý den prodlení úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky. Balné 200 Kč účtujeme neregistrovaným zákazníkům, kdy je objednávka do 500 Kč bez DPH a dopravy.

IV. Dodací podmínky
Místo a termín dodání

1.      Místo dodání zboží se řídí požadavky kupujícího, termín dodání zboží se řídí požadavky kupujícího a možnostmi prodávajícího.

2.      Dílčí dodávky jsou přípustné, není-li v kupní smlouvě sjednáno jinak.

3.      Dodací lhůta se přiměřeně prodlužuje v případech prodlení z důvodů na straně kupujícího nebo výrobce zboží, jakož i z jiných nepředvídatelných důvodů, které prodávající nemůže ovlivnit. Nastane-li některý z uvedených důvodů, a prodávající kupujícího o této situaci přiměřeně informuje, není kupující oprávněn požadovat
po prodávajícím sankce z takového prodlení.

4.      Dojde-li k prodlení dodávky zboží z důvodů na straně kupujícího či dle požadavku kupujícího, je prodávající oprávněn disponovat s předmětem plnění jiným způsobem a kupujícímu dodat náhradní zboží v přiměřeně prodloužené lhůtě spolu s vyúčtováním nákladů na skladování.

5.      Prodávající doporučuje, aby kupující bezprostředně při dodání zboží překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky podle přiloženého dodacího listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od dopravce převezme, je povinen poškození popsat v předávacím protokolu dopravce a tuto skutečnost dát neprodleně na vědomí prodávajícímu. Nesplnění této povinnosti má za následek zánik nároků plynoucích z vadného plnění.

VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Nesprávné objednání
Stornování objednávky
Nepřevzetí zboží
 
Zboží je možno vrátit po dohodě s pracovníkem odbytu čisté a nepoškozené ve stavu, aby firmě GMS Most nevznikly další náklady (např. službou na vlastní náklady nebo rozvozovým autem GMS Most).
Ke zboží musí být zpracována a doplněna tato Návratka, která bude ke zboží přiložena. Formát PDF k vytištění, doplnění a zaslání se zbožím je ke stažení ZDE.

Na navrácené zboží bude vystaven dobropis, který bude krátit hodnotu zboží za těchto pravidel: 

na koncovky a spony: -10 % 
na celé výrobní balení hadice a pryže: -10 %
na úřez menší než je 1/2 výrobního balení hadice a pryže: -30 %
na úřez menší než je 1/3 výrobního balení hadice a pryže: -50 %
Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží:

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží
ve smyslu ust. § 1829 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“). Při vrácení zboží je kupující povinen předložit doklad
o zakoupení zboží u prodávajícího.  Spotřebitel zboží před vrácením k prodávajícímu řádně zabalí nebo jinak opatří, aby nedošlo k jeho poškození na cestě zpět k prodávajícímu. Zboží je možno vrátit pouze ve stavu, v jakém bylo zakoupeno, a nesmí vykazovat známky poškození nebo používání. Veškeré úřezy hadic a pryžových desek je možné vrátit pouze po předchozí domluvě s prodávajícím. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy v případech uvedených v ust. § 1837 občanského zákoníku, tedy zejména v případech kdy zboží bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo
po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží
v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal. Na základě tohoto si prodávající zejména vyhrazuje právo zboží z úřezu nepřijímat zpět pro jeho další neprodejnost ve smyslu ust. § 1837 písm. d) občanského zákoníku.

V. Ochrana osobních údajů
1.      Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze
k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím, marketingových akcí prodávajícího (i těch prováděných se smluvními partnery prodávajícího) a prověření bonity, důvěryhodnosti a platební morálky kupujícího, na základě tohoto prověření pak může být ze strany prodávajícího učiněna Kupujícímu speciální nabídka. Žádné
z poskytnutých osobních údajů nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou uvedenou níže a situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, čísla účtu a adresy dodání), či speciálních marketingových akcích. Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Veškeré osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, marketingových akcí prodávajícího, prověření bonity, důvěryhodnosti a platební morálky kupujícího jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění a dále v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), tzv. nařízení GDPR.

2.      Jedná se zejména o jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu. GMS Most zpracovává a shromažďuje osobní údaje za účelem plnění kupní smlouvy či z důvodů oprávněných zájmů GMS Most. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas
ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů k využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení) a za účelem prověření jeho bonity, důvěryhodnosti a platební morálky, a to až do doby písemného vyjádření Kupujícího o nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu se sídlem
v Mostě, U Stadionu 841, MOST 434 01. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím kontaktního formuláře.

3.      Kupující má právo na přístup k osobním údajům, což znamená, že kupující má právo od GMS Most získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Klient má také právo, aby GMS Most bez zbytečného odkladu opravila na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má kupující právo kdykoli doplnit.

4.      Kupující má dále právo na výmaz osobních údajů, což představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost GMS Most zlikvidovat osobní údaje, které o klientovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a klient o to požádá.

5.      Kupující má právo, aby GMS Most v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech GMS Most, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má kupující právo kdykoli vznést námitku.

6.      Kupující má také právo na přenositelnost údajů, které dává kupujícímu možnost získat osobní údaje, které GMS Most poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

7.      Kupující má právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, s výjimkou, kdy jsou osobní údaje kupujícího zpracovávány za účelem plnění kupní smlouvy či z důvodu oprávněných zájmů GMS Most.  V těchto případech jsou osobní údaje kupujícího zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s kupujícím, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

8.      V případě, že bude kupující jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné GMS Most, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

9.      Více informací o právech kupujícího jsou k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).

10.  Kupující bere na vědomí, že své osobní údaje sdělené GMS Most pro marketingové účely poskytuje dobrovolně. Souhlas se zpracováním osobních údajů udělený GMS Most pro marketingové účely je platný po dobu 10 let, nejpozději však do odvolání souhlasu Kupujícím. Z odběru obchodních sdělení se může Kupující snadno odhlásit tím, že  využije kontaktního formuláře nebo Prodávajícího kontaktuje prostřednictvím emailu na info@gms-most.cz

11.  Podmínky zpracování osobních údajů a specifikace konkrétních osobních údajů, s jejichž zpracováváním Kupující tímto vyslovuje souhlas, jsou obsaženy zde.

12.  V rámci reklamačního řízení jsou od zákazníků vyžadovány následující údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail. Veškeré takto získané osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem nezbytným pro vyřízení reklamace a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.

13.  GMS Most může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. "cookies" tak, aby usnadnila poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením zákona
č. 127/2005 Sb., zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) a v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (Směrnice o soukromí a elektronických komunikacích) o účelu "cookies" či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají, GMS Most pro tento účel stanoví samostatné podmínky pro použití cookies zde. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

 
VI. Bezpečnost a ochrana osobních údajů
1.      Při nakládání s daty se zavazujeme řídit zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění a dále v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), tzv. nařízení GDPR.

2.      Společnost GMS Most, s. r.o., prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se
zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění a dále
v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a
o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), tzv. nařízení GDPR a v souladu s Obchodními podmínkami společnosti GMS Most.

Jaké údaje shromažďujeme?

Pro realizaci obchodní transakce od Vás potřebujeme znát jméno (případně jméno firmy, IČ a kontaktní osobu), (fakturační a případně dodací), telefonní a mailový kontakt. Dále pak evidujeme Vaše obchodní transakce u nás.

K čemu údaje slouží?

Pro realizaci obchodní transakce a dodání zboží na Vámi určené místo s Vámi potřebujeme komunikovat a znát výše zmíněné údaje a tyto získáme při Vaší registraci, a to buď trvalé, nebo dočasné. Jelikož jsou tyto Vaše osobní údaje získávány za účelem realizace obchodní transakce, není nutný Váš výslovný souhlas.

Na základě tohoto Vám pak můžeme nabídnout další speciální služby, které jsou určeny pouze vybraným zákazníkům.

V případě, že chcete Vaši registraci zcela zrušit, stačí odeslat e-mail na info@gms-most.cz

Jak jsou zabezpečeny nákupní terminály v prodejnách?

Tyto počítače neukládají žádné informace do paměti "cache" ani jako cookies či jinou formou, je znemožněno pamatování jakýchkoliv hesel, je znemožněno automatické doplňování formulářů. Všechny tyto počítače jsou zabezpečeny proti konfiguračním změnám a pravidelně kontrolovány a hlídány proti zneužití.

Jak používáme cookies

Společnost GMS Most plně respektuje soukromí každého jednotlivce, který navštíví naše internetové stránky a veškeré informace shromážděné o uživatelích či kupujících vedou ke zkvalitnění služeb.

Vaše osobní údaje samozřejmě chráníme za použití těch nejmodernějších technologií a dalším osobám či firmám je sdělujeme pouze v nezbytně nutném rozsahu (např. dopravcům, kteří vám doručují objednané zboží). V některých případech nám však poskytnutí osobních údajů může ukládat zákon.